TEŞEKKÜR 

            Çalışma sırasında bilimsel katkıları ile bana yardımcı olan, eğitimim süresince yardımlarını esirgemeyen, tez danışmanım ve hocam A.Ü. Ecz. Fak. Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı başkanı sayın Prof. Dr. Ahmet AKIN’a en içten teşekkür ve saygılarımı sunarım.

            Araştırma süresince büyük yardımlarını gördüğüm, bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji servisi şefi sayın Doç. Dr. Ömer KOCABEYOĞLU’na teşekkürü bir borç bilirim. Aynı servisin viroloji laboratuvar çalışanlarına,

            Ayrıca sayın Bnb. Dr. Gürol Emekdaş’a Anabilim Dalımız öğretim üyesi sayın Yrd. Doç. Dr. Nejat UÇARTÜRK, Öğr. Gör. Dr. Sulhiye YILDIZ ve Nesrin Noyan’a, Uzm. Ecz. Tangül Kılınç’a,

            Tez projemi destekleyerek bana maddi olanak sağlayan, A.Ü. Araştırma Fonuna, 

            Bana maddi ve manevi her türlü desteği veren aileme, en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım.